Algemene voorwaarden van The Clothing Compass

1. Definities

The Clothing Compass: The Clothing Compass, gevestigd te Amsterdam, kvk-nummer 51452219;
Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;
De Klant: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht en/of de goederen worden geleverd;
Partijen: The Clothing Compass en De Klant;
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen The Clothing Compass en De Klant is gesloten in verband met de door The Clothing Compass voor De Klant te verrichten werkzaamheden;
Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail, Whatsappbericht of SMS-bericht.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van The Clothing Compass en overige rechtsbetrekkingen waarbij The Clothing Compass goederen en/of diensten levert aan De Klant en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
2.2. De toepasselijkheid van door De Klant gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
2.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
2.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
2.5. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
2.6. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de versie die in een andere taal is opgesteld.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Een offerte en/of enig ander aanbod van The Clothing Compass is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door De Klant mogelijk te maken. Als The Clothing Compass gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
3.3. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden The Clothing Compass niet.
3.4. Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.
3.5. Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
3.6. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door De Klant van een offerte of aanbod

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1. Met het aanvaarden van de Opdracht rust op The Clothing Compass een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. The Clothing Compass zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op The Clothing Compass rust een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting.
4.2. The Clothing Compass verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.
4.3. Het uitgangspunt van de uitvoering van de opdracht door The Clothing Compass is een vierstappenproces, te weten: “Image Analysis”, “Closet Detox & Wardrobe Planning”, “Shopping & Fitting” en “Combinations & Online Closet”. Om een persoonsgerichte aanpak te garanderen, kan The Clothing Compass naar eigen inzicht afwijken van dit vierstappenproces.
4.4. Als aanvullende service biedt The Clothing Compass een online garderobe aan. Deze dienst host The Clothing Compass bij een derde partij. The Clothing Compass staat niet in voor de beschikbaarheid van de gehoste dienst via deze derde partij en kan de beschikbaarheid van deze dienst te alle tijden beëindigen.

Verstrekken gegevens door De Klant
4.5. De Klant is gehouden om alle gegevens waarvan De Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan The Clothing Compass schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door The Clothing Compass gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van The Clothing Compass te stellen.
4.6. Wanneer De Klant in gebreke blijft met de in het vijfde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft The Clothing Compass het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat De Klant volledig aan de in het vijfde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. The Clothing Compass heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan De Klant volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.7. De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen De Klant in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het vijfde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat The Clothing Compass alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van De Klant heeft ontvangen.
4.8. De Klant draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van De Klant ontvangen gegevens.

Locatie, faciliteiten en veiligheid
4.9. Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van De Klant en/of in het bezit van De Klant en/of aangewezen door De Klant en/of op enige ander wijze ter beschikking van De Klant, draagt De Klant zorg voor een voor de uitvoering van de Overeenkomst geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
4.10. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie van De Klant en/of in het bezit van De Klant en/of aangewezen door De Klant en/of op enige andere wijze ter beschikking van De Klant, staat De Klant in voor de veiligheid van The Clothing Compass en door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
4.11. Wanneer nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met zich zou brengen dat The Clothing Compass en eventuele derden die door The Clothing Compass bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, op een locatie dienen te werken waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de veiligheid van hen in het geding is, is The Clothing Compass niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Naar haar keuze kan The Clothing Compass in dat geval de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de veiligheid niet langer in het geding is of kan The Clothing Compass de Overeenkomst ontbinden. The Clothing Compass heeft in beide gevallen recht op volledige schadevergoeding, waaronder zowel directe als indirecte schade wordt begrepen.

5. Klachten/reclame en onderzoek

5.1. Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan The Clothing Compass.
5.2. De Klant kan jegens The Clothing Compass geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer De Klant verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door The Clothing Compass geleverde goederen of door The Clothing Compass verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
5.3. De Klant dient The Clothing Compass naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. De Klant verleent daarbij volledige medewerking. Indien De Klant deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van De Klant op enige (schade-)vergoeding, herstel of vervanging.
5.4. Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat De Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
5.5. Indien De Klant niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij The Clothing Compass kenbaar maakt, kan De Klant jegens The Clothing Compass geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient De Klant de factuur volledig aan The Clothing Compass te voldoen.
5.6. Indien de klacht door The Clothing Compass of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van The Clothing Compass, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan The Clothing Compass niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop The Clothing Compass geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: ziekte, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen of onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan The Clothing Compass afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (onder meer, maar niet uitsluitend, de hostingpartij van het online kledingplatform), indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
6.2. Indien The Clothing Compass als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt The Clothing Compass zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
6.3. Indien nakoming van de Overeenkomst door The Clothing Compass als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

7. Prijzen en tarieven

7.1. De door De Klant te betalen prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie aan de hand van de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten en bedragen die The Clothing Compass in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. The Clothing Compass behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten jaarlijks te wijzigen.
7.2. Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die The Clothing Compass moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van De Klant.
7.3. Alle door The Clothing Compass opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.4. The Clothing Compass is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat The Clothing Compass de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan De Klant door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. De Klant is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
7.5. Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat The Clothing Compass op verzoek van De Klant een limietbedrag aanhoudt en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, is The Clothing Compass gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat De Klant schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging van de limiet, danwel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

8. Conformiteit en Garantie

8.1. The Clothing Compass staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat The Clothing Compass er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2. Een door The Clothing Compass, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die De Klant op grond van de overeenkomst tegenover The Clothing Compass kan doen gelden.

9. Levering en uitvoering

9.1. The Clothing Compass zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in het derde artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Clothing Compass geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 60 (dertig) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de uitvoering van de dienst vertraging ondervindt, ontvangt De Klant hiervan uiterlijk 60 (zestig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en retour van betaling. Bij het plaatsen van een bestelling voor het vierstappentraject zal door The Clothing Compass binnen 30 (dertig) dagen een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden.
9.3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal The Clothing Compass het bedrag dat De Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.4. Indien The Clothing Compass is verhinderd door ziekte of onvoorziene omstandigheden zal The Clothing Compass in overleg zorgen dat een derde de dienst overneemt of dat de afspraak kosteloos wordt verzet.

10. Facturering en Betaling

Facturatie en opeisbaarheid
10.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Indien de eerste afspraak reeds binnen deze 14 dagen plaatsvindt, is The Clothing Compass gerechtigd om betaling van de factuur voorafgaand aan deze afspraak te verlangen. Betaling dient te geschieden op de door The Clothing Compass in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door The Clothing Compass opgegeven rekeningnummer.
10.2. De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is De Klant derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.
10.3. De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

 • aan De Klant faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door De Klant surseance van betaling is aangevraagd of De Klant op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of
 • indien beslag op zaken of vorderingen van De Klant wordt of dreigt te worden gelegd; of
 • indien De Klant als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

10.4. Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is De Klant vanaf dat moment wettelijke rente aan The Clothing Compass verschuldigd.
10.5. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is De Klant gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover De Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen worden gevolgd. Handelt De Klant in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal De Klant de werkelijk gemaakte kosten aan The Clothing Compass vergoeden. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.
10.6. De door De Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van De Klant bij de betaling.
10.7. The Clothing Compass behoudt zich te allen tijde het recht voor om van De Klant te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien De Klant nalaat aan een dergelijk verzoek van The Clothing Compass te voldoen, is The Clothing Compass gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

11. Annulering, herroeping en wijziging Overeenkomst

11.1. Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van The Clothing Compass.
11.2. Bij levering van diensten heeft De Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst. Wanneer reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, is De Klant de volledige overeengekomen pakketprijs verschuldigd.
11.3. Annulering of verplaatsing van een losse afspraak binnen het overeengekomen pakket kan kosteloos tot 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de afspraak en dient schriftelijk aan The Clothing Compass te worden doorgegeven. Wanneer de annulering The Clothing Compass korter dan 48 (achtenveertig) uur voor de afspraak bereikt, is het The Clothing Compass toegestaan om de volledige overeengekomen kosten voor de afspraak in rekening te brengen. Wanneer een pakketprijs is overeengekomen, is het The Clothing Compass toegestaan om € 100,- in rekening te brengen per uur dat voor de betreffende afspraak was gereserveerd.
11.4. Bij annulering of verplaatsing van een passessie zal € 400,00 in rekening worden gebracht in het geval The Clothing Compass kleding heeft aangekocht ten behoeve van deze passessie welke The Clothing Compass zal moeten retourneren vanwege het annuleren of verplaatsen van de passessie.
11.5. Bij levering van goederen kan De Klant gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het betreffende goed ontbinden. The Clothing Compass mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De te retourneren goederen moeten onbeschadigd en ongedragen zijn en voorzien van alle prijskaartjes danwel originele verpakking. Indien dit niet het geval is, kunnen de goederen niet retour worden genomen en worden de volledige kosten bij De Klant in rekening gebracht.
11.6. De in het vijfde lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat De Klant het product heeft ontvangen.
11.7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11.8. De Klant dient de herroeping schriftelijk in te roepen.
11.9. The Clothing Compass kan het herroepingsrecht van De Klant uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien The Clothing Compass dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

12. Verplichtingen van De Klant tijdens de bedenktijd

12.1. Tijdens de bedenktijd zal De Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het geleverde product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat De Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
12.2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het eerste lid van dit artikel.
12.3. Indien De Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde zaken eigendom van The Clothing Compass totdat De Klant volledig aan al zijn verplichtingen jegens The Clothing Compass heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens nieuwe zaken die uit de door The Clothing Compass geleverde zaken worden gemaakt. Onder de (betalings-)verplichtingen van De Klant worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies, vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boetes en dwangsommen.
13.2. Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft De Klant conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de The Clothing Compass onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
13.3. Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is The Clothing Compass gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. De Klant stelt The Clothing Compass daarbij in staat de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera, opdat The Clothing Compass het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
13.4. Wanneer The Clothing Compass zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen, is De Klant gehouden alle kosten te vergoeden die The Clothing Compass redelijkerwijs moet maken om de geleverde zaken terug te halen. De Klant vergoedt deze kosten binnen 5 (vijf) dagen nadat The Clothing Compass hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover De Klant als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door The Clothing Compass aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is The Clothing Compass gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van De Klant (deels) te verrekenen.

14. Intellectuele eigendom

14.1. The Clothing Compass behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door The Clothing Compass of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
14.2. Het is De Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van The Clothing Compass of van haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.
14.3. Indien De Klant handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is De Klant aan The Clothing Compass zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van The Clothing Compass op schadevergoeding op grond van de wet.
14.4. Onverminderd de aansprakelijkheid jegens The Clothing Compass wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is De Klant verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

15. Opzegging

15.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
15.2. Indien De Klant de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft The Clothing Compass vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan The Clothing Compass zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan De Klant.
15.3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
15.4. Bij voortijdige beëindiging door The Clothing Compass ontstaat voor haar een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

16. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

16.1. Indien De Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft The Clothing Compass het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal De Klant eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door The Clothing Compass wordt ontbonden.
16.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft The Clothing Compass het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien De Klant bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan De Klant is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door De Klant geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van The Clothing Compass onvoldoende is en/of door The Clothing Compass geen (afdoende) vooruitbetaling van De Klant is ontvangen.
16.3. The Clothing Compass is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The Clothing Compass kan worden gevergd.
16.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft The Clothing Compass het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

 • De Klant de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
 • aan een De Klant surseance van betaling is verleend;
 • aan een De Klant faillissement is verleend;
 • de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op De Klant van toepassing is verklaard of De Klant onder curatele is gesteld;
 • een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;
 • ten laste van De Klant beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;
 • De Klant zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

16.5. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft De Klant het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

 • The Clothing Compass de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
 • aan The Clothing Compass surseance van betaling is verleend;
 • The Clothing Compass failliet is verklaard;
 • The Clothing Compass haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens De Klant niet meer kan nakomen.

16.6. De Klant is gehouden om de schade die The Clothing Compass als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan The Clothing Compass te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.
16.7. Indien The Clothing Compass overgaat tot opschorting of ontbinding, is The Clothing Compass jegens De Klant niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.8. Indien ontbinding van de Opdracht door The Clothing Compass op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door De Klant aan The Clothing Compass verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid
17.1. The Clothing Compass is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door geleverde goederen, verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door The Clothing Compass verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Clothing Compass.
17.2. Naast het bepaalde in het eerste lid is The Clothing Compass niet aansprakelijk voor schade bij De Klant of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde goederen en/of diensten, door verstrekte adviezen en beschadiging of verlies van geleverde goederen die met door De Klant gebruikte goederen worden bewerkt of behandeld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The Clothing Compass.
17.3. The Clothing Compass aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij De Klant en /of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van goederen en/of diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen / ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
17.4. The Clothing Compass aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde zaken en/of diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. De Klant dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen en/of diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
17.5. Uitsluitend voor zover The Clothing Compass toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan The Clothing Compass worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
17.6. De aansprakelijkheid van The Clothing Compass is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door De Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan The Clothing Compass is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van The Clothing Compass beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door The Clothing Compass afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van The Clothing Compass reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen
17.7. De Klant vrijwaart The Clothing Compass tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens The Clothing Compass geleverde goederen en/of diensten.
17.8. De Klant vrijwaart The Clothing Compass tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door The Clothing Compass. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die The Clothing Compass in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
17.9. De Klant vrijwaart The Clothing Compass voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens De Klant aangeleverde adviezen, goederen en overige aangeleverde informatie.

18. Aansprakelijkheid in geval De Klant niet handelt in beroep of bedrijf

18.1. Uitsluitend voor zover The Clothing Compass toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan The Clothing Compass worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade.
18.2. Indien The Clothing Compass aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert. The Clothing Compass zal zich adequaat verzekerd houden voor redelijkerwijs te verwachten aanspraken.

19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, The Clothing Compass gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en The Clothing Compass zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Clothing Compass niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is De Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. Persoonsgegevens

20.1. The Clothing Compass verwerkt de persoonsgegevens die zij van De Klant ontvangt slechts conform de Overeenkomst en de aan haar verstrekte opdracht en taken. The Clothing Compass is gehouden ten aanzien van de persoonsgegevens de instructies van De Klant op te volgen. De verstrekte gegevens zullen door The Clothing Compass nimmer worden gebruikt voor (commerciële) activiteiten ten behoeve van The Clothing Compass en/of derden en daarnaast zal The Clothing Compass de verstrekte persoonsgegevens nimmer zonder toestemming van De Klant aan enige derde verstrekken.
20.2. The Clothing Compass is gehouden de door De Klant aan hem/haar verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. Naast de verplichting van de The Clothing Compass om de instructies van De Klant op te volgen, dient de The Clothing Compass zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die in de Overeenkomst dan wel in de toepasselijke wet- en regelgeving – met name op grond van de AVG – worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
20.3. The Clothing Compass heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van de door De Klant aan haar verstrekte persoonsgegevens.
20.4. Niets in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om op enigerlei wijze de zeggenschap ten aanzien van de persoonsgegevens die aan The Clothing Compass worden verstrekt aan The Clothing Compass over te dragen.
20.5. The Clothing Compass is gehouden passende technische, organisatorische en procedurele (beveiligings-) maatregelen te nemen om de door De Klant aan haar verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking, dit in de ruimste zin van het woord. The Clothing Compass zal er in dit kader onder meer voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen de persoonsgegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en dat er een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. Daarnaast zal The Clothing Compass de nodige maatregelen nemen gericht op het onnodig verzamelen en/of verder verwerken van de door De Klant verstrekte persoonsgegevens. The Clothing Compass zal de door haar te treffen (beveiligings-)maatregelen steeds aanpassen aan de meest recente stand van de techniek.
20.6. The Clothing Compass is gehouden zogenaamde datalekken onmiddellijk te melden aan De Klant en – indien wet- en/of regelgeving dit vereist – mee te werken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
20.7. The Clothing Compass garandeert dat zij de gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is slechts toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Klant.
20.8. The Clothing Compass is gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij van De Klant ontvangt, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift The Clothing Compass verplicht tot openbaarmaking, dan wel de openbaarmaking in opdracht van De Klant geschiedt.
20.9. Alle uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen gelden tevens ten aanzien van de werknemers van The Clothing Compass en/of de (Hulp)personen die ten behoeve van The Clothing Compass werkzaamheden verrichten (al dan niet in loondienst). The Clothing Compass zal de hiervoor genoemde werknemers en/of (Hulp)personen verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij (via De Klant) kennis nemen of kunnen nemen.
20.10. The Clothing Compass is gehouden alle persoonsgegevens die zij van De Klant heeft ontvangen op eerste verzoek of in ieder geval na het einde van de Overeenkomst volledig te retourneren aan De Klant, of – indien De Klant daartoe opdracht geeft – deze gegevens te vernietigen op een door De Klant aangegeven wijze, zonder een kopie van deze persoonsgegevens te behouden. The Clothing Compass zal op eerste verzoek van De Klant schriftelijk verklaren dat de gegevens zijn vernietigd.
20.11. Op verzoek van De Klant zal The Clothing Compass te allen tijde haar volledige medewerking verlenen aan onderzoek(en) door De Klant of een door hem/haar ingeschakelde derde (waaronder een aan De Klant gelieerde ondernemingen) naar de correcte naleving door The Clothing Compass van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, de terzake de verwerking van persoonsgegevens in de Overeenkomst gemaakte afspraken, de AVG en/of overige (privacy)wet-/regelgeving.
20.12. The Clothing Compass zal zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een separate Verwerkersovereenkomst tussen Partijen waarin de verplichtingen van The Clothing Compass als verwerker nader worden uitgewerkt en de verwerkingen worden gespecificeerd.

21. Verjaring/verval

21.1. Alle rechtsvorderingen jegens The Clothing Compass, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

22. Geschillen en toepasselijk recht

22.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.